Algemene voorwaarden

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site Turksagenda.nl, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Turksagenda.nl uitdrukkelijk afgewezen.

Turksagenda.nl biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Turksagenda.nl doet afstand van en verafschuwt uitlatingen gemaakt om de volgens internationaal aangemerkte terroristische organisatie als de koerdische arbeiderspartij (PKK/KADEK/KONGRA-GEL) in onschuld te wassen. Leden/Bezoekers die zich openlijk of indirect met deze organisatie(s) sympathiseren, ongeacht hun doelstellingen, zullen verder deelname aan Turksagenda.nl worden ontzegd middels een ban.

Bezoekers/leden van Turksagenda.nl zijn ten alle tijden aansprakelijk voor de inhoud van zijn/haar berichten op Turksagenda. Turksagenda.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele beschuldigingen van derden met betrekking tot geplaatste reacties.

Wat we in ieder geval niet op de site willen tegenkomen zijn;
» scheldwoorden of andere zeer beledigende opmerkingen
» racistische opmerkingen en/of links hiernaar
» pornografisch materiaal en/of links hiernaar
» pedofilie, kinderporno of zoöfilie en/of links hiernaar
» schokkende foto's en/of links hiernaar

Leden/bezoekers die zich de bovenstaande punten niet naleven zullen verder deelname aan Turksagenda.nl worden ontzegd middels een ban.

Informatie op deze site

Turksagenda.nl streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Turksagenda.nl streeft er eveneens naar dat alle informatie die is opgenomen in de op deze site aangeboden modules correct is en dat deze modules juist en ononderbroken functioneren.

Turksagenda.nl wijst echter ieder vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules.

Turksagenda.nl wijst elke vorm van aansprakelijk voor informatie toegevoegd door derden uitdrukkelijk af.

Turksagenda.nl aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.

Hoewel Turksagenda.nl alles in het werk zal stellen om de on-line verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de on-line verzending van gegevens door gebruikers van deze website.

Turksagenda.nl heeft ten alle tijde het recht om onjuiste informatie van zijn website te aanpassen cq verwijderen. Dit geldt ook voor gesponsorde evenementen waarvan het inhoud incorrect is of waarvan de adverteerder niet voldoet aan de gemaakte afspraken.

Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Turksagenda.nl worden gewijzigd.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Turksagenda.nl dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site.

Deze sites worden niet door Turksagenda.nl onderhouden en Turksagenda.nl heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Turksagenda.nl geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Turksagenda.nl dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Turksagenda.

Nieuwsbrief

Turksagenda.nl verstuurt om de zoveel tijd een nieuwsbrief naar alle leden die zijn aangemeld via de website.

Leden/bezoekers gaan akkoord met het ontvangen van nieuwsbrieven, tijdens de registratie via de website wordt ook nadrukkelijk aangegeven dat we onze leden om de zoveel tijd een nieuwsbrief versturen. Dit gebeurd ook tijdens het plaatsen van een reactie. De gegevens zullen onder geen beding worden doorgegeven of verkocht aan derden. Afmelden op de nieuwsbrief is natuurlijk mogelijk.